Обучение за ГУТ
(Група по условия на труд)

Здравословни и безопасни условия на труд

Инструкции

За да преминете обучението е необходимо първо да се регистрирате в обучителната платформа. Кликнете на долния бутон и въведете Вашите данни - Име и фамилия на български език, Персонален № в ЛИДЛ, валиден имейл адрес и изберете Ваша парола за вход.

След попълването на данните и регистрацията, ще Ви бъде изпратено автоматично писмо на имейл адреса, който сте въвели. Имайте предвид, че за да влезете в системата трябва преди това да активирате Вашия профил, като кликнете на линка (връзката) в писмото което ще получите.

Желаем Ви успех!

По силата на Наредба № 4 от 1998 г. За обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд, представителите подлежат на задължително обучение, чиято цел е придобиване на знания и умения, необходими за осъществяването на техните права и задължения.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА КУТ, ГУТ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО БЗР

 • Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба N. РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.
 • Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
 • Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите-видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
 • Оценка на риска. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация.
 • Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици.
 • Социално партньорство, права и задължения на представителите, работа в екип, основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.
 • Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
 • Специална закрила на някои категории работници.
 • Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.